УСТАВ
30 April 2013

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД

УСТАВ

На

Юридическо лице с нестопанска цел

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД,

сдружение за осъществяване на общественополезна дейност

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.(1). “Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД”, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), обединяващо спортни клубове по хокей на лед и ин-лайн хокей, което координира развитието, практикуването и администрирането на тези видове спорт на национално ниво на територията на страната и ги представлява пред държавата и международните спортни организации.

(2) Българска федерация по хокей на лед членува и представлява хокея на лед и ин-лайн хокея в Република България пред държавата, Международната федерация по хокей на лед /МФХЛ/, Министерство на младежта и спорта /ММС/, Български олимпийски комитет /БОК/ и всички други държавни органи, организации и съюзи.

(3). “Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД” е отделено от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.

(4) Този устав е върховен вътрешен акт, уреждащ целите, устройството, управлението, дейността и прекратяването на сдружението.

(5). БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД е самостоятелно юридическо лице, сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в съответствие със законодателството на Република България, както и с ратифицираните от нея международни норми, конвенции и закони, и при спазване принципите на доброволност, равенство, изборност и самоуправление в рамките на закона.

(6). БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД притежава печат, бланка, емблема, знак и значка. Символите на федерацията са изключителна нейна собственост.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2.(1). Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД”, което може допълнително да се изписва съкратено “БФХЛ”, и на английски език, както следва: “BULGARIAN ICE HOCKEY FEDERATION” или съкратено “BIHF”.

(2). Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително Булстат и индивидуален номер от НДР.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на БФХЛ е в гр. София 1040, Столична община - Район “Средец”, а адресът на управление е : бул. ”Васил Левски” № 75.

ЦЕЛИ и ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Основни цели на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД са:

(1). Целта на общественополезната дейност на БФХЛ като спортна организация е развитието и утвърждаването на спортовете хокей на лед и ин-лайн хокей като част от физическата култура, както и да представлява своите членове пред държавните органи на власт и управление, вътрешните и международните спортни организации.

(2). Обединяване на творческите усилия на спортисти и граждани за популяризирането на хокея на лед и ин-лайн хокея сред младежта и цялото население на страната.

(3). Обучение, подготовка и провеждане на състезания по хокей на лед и ин-лайн хокей.

(4). Регламентиране и организиране на първенства и турнири на страната по хокей на лед и ин-лайн хокей.

(5). Излъчване на шампиони за съответните възрастови групи.

(6). Насочване, развитие, подпомагане и съдействие при подготовката на спортни кадри по хокей на лед и ин-лайн хокей.

(7). Подготовка на националните отбори и квалификация на кадрите.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. Средствата, с които БФХЛ ще постига своите цели са :

(1). Организира и разработва конкретни програми и провежда такава дейност.

(2). Оказва методическа помощ при реализацията на учебно-тренировъчния процес.

(3). Насочва и подпомага състезателите и спортуващите хокей на лед и ин-лайн хокей, като разяснява и въвежда новостите в международните методически указания и основни насоки в развитието на тези спортове у нас и в чужбина.

(4). Създава условия на своите членове за взаимодействия с трети лица в областта на спорта.

(5). Притежава права за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани и провеждани от федерацията, при условия и ред, определени от нея в съответствие с чл. 13, т. 3 от З от ЗФВС.

(6). Кандидатства за държавна лицензия и след получаването й придобива предвидените за тези организации права.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на спортовете хокей на лед и ин-лайн хокей като част от физическата култура, за обединяване на творческите усилия на спортисти и граждани за популяризирането спортовете сред младежта и цялото население на страната.

СРОК

Чл. 7. Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. Членове на сдружението могат да бъдат юридически лица - клубове по хокей на лед и/или ин-лайн хокей, регистрирани по ЗЮЛНЦ или по ТЗ, които споделят целите на федерацията и желаят да работят за тяхното постигане, като приемат и спазват Устава и принципите на БФХЛ.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 9.(1). Членството в сдружението е доброволно.

(2). Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на този устав, начина и изискванията на вътрешния ред и наредбата и критерия за приемане на нови членове. Кандидатите – юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и актуално състояние, както и от решението на управителните си органи за придобиване на членство в сдружението.

(3). Управителният съвет разглежда молбата на заседание в едномесечен срок от нейното постъпване. Членството се придобива от датата на решението на УС.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ на БФХЛ

Чл. 10. Членовете на сдружението имат следните права:

а) да участват в управлението на сдружението;

б) да бъдат информирани за неговата дейност;

в) да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

г) да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този устав.

Чл. 11. Членовете на сдружението са длъжни:

а) да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;

б) да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

в) да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

г) да внасят в срок предвидените в настоящия устав имуществени вноски.

д/всички членове на БФХЛ трябва да развиват дейност като организират и практикуват спортовете хокей на лед и/или ин - лайн хокей, като изпълняват вътрешните правила, норми, ред и наредби на БФХЛ, както и взетите решения от УС и ръководните органи.

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 13. Членовете на сдружението имат право да овластяват трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и с нотариална заверка на подписа, и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от своя страна, а така също и от страна на овластеното лице.

Чл. 14. За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. Членството в сдружението се прекратява:

а) с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

б) с прекратяване на юридическото лице, член на сдружението;

в) с изключването;

г) с прекратяване на сдружението;

д) при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

е/ при незпълнение на норми, изисквания и критерии, съгласно наредбата за членство

Чл. 16.(1). Член на сдружението може да бъде изключен с решение на УС, когато:

а) нарушава предвидените в чл. 11 от устава задължения;

б)извърши други действия, които правят по нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.

(2). При маловажни случаи на нарушения по чл. 11 от устава управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, и при неспазване на които прави предложението за изключване.

Чл. 17.(1). Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от УС, когато член на сдружението:

а) не е направил встъпителната си или вноска по чл. 49 и/или чл. 51 от устава в предвидения срок;

б) не е внесъл или е просрочил една годишна вноска по членския си внос;

в) е преустановил участието си в дейността на сдружението за един спортно-състезателен сезон.

(2). Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл. 18. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19.Върховен орган на сдружението е общото събрание, негов управителен орган е управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20.(1). Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

(2). Юридическите лица участвуват в събранието чрез лицата, които ги представляват или по решение на УС на БФХЛ с определена квота за представителство от делегати на ОС.

(3). Членовете на сдружението могат да упълномощават с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа физическо лице да ги представлява на едно или на неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание:

а) изменя и допълва устава;

б) приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и други;

в) избира и освобождава председател и членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;

отм.г) приема и изключва членове;

д) взема решение за откриване и закриване на клонове;

е) взема решение за участие в други организации;

ж) взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

з) приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

и) приема бюджета на сдружението;

й) взема решения относно размера на членския внос и на имуществените вноски;

к) приема отчета за дейността на управителния съвет;

л) отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

м) взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

СВИКВАНЕ

Чл. 22. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл. 23. Инициативата за свикването му има управителния съвет. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или овластено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 24. Общото събрание се свиква с писмена покана, която следва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка до всички членове, по електронна поща до всички членове, поставя се на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията и се помества в официалния сайт на Федерацията най-малко четиринадесет дни преди датата на Общото събрание, като за изпратената по пощата покана важи клеймото на датата на изпращане.

Чл. 25. Четиринадесет дни преди датата на Общото събрание писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да са на разположение на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член, при поискване.

КВОРУМ

Чл. 26.(1). Общото събрание е законно ако присъствуват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2). Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъствуващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 27. При гласуване всеки член на федерацията има право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.28.Членове на сдружението нямат право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

а) него, негов съпруг или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятствува вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл. 29. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство - 50% /петдесет процента/ плюс 1 глас от присъствуващите. Решенията по чл. 21, подт. а), ж) от устава се вземат с квалифицирано мнозинство - 2/3 /две трети/ от присъствуващите.

Чл. 30. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛ

Чл. 31. (1). За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателствуващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2). Протоколът с прикрепени към него списък на присъствувалите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3). Всеки член, присъствувал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

КОНТРОЛ

Чл. 32. Всеки член на федерацията, управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. Управителният съвет се състои най-малко от 3 /три/ лица. Членовете на сдружението, които са юридически лица могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

МАНДАТ

Чл. 34. Управителният съвет се избира за срок до 5 / пет / години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 35. Управителният съвет:

а) В отсъствие на Председателя на УС или при невъзможност за изпълнение на задълженията му, определя лице от състава си, което да поеме функциите на Председателя за срок до шестдесет календарни дни, след което в четиринадесетдневен срок УС е длъжен да свика извънредно ОС за избор на нов Председател на УС;

б) осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

в) разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на този устав;

г) подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

д) подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

е) определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително тази в обща полза и носи отговорност за това;

ж) определя адреса на сдружението;

з) приема правила за работа си;

и) взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на сдружението;

к/приема и освобождава членове на БФХЛ.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 36. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, на не по-рядко от веднъж на 1 / един / месец, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.

Чл. 37.(1). Заседанието е редовно ако на него присъствуват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъствуващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2). Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

(3). Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 31 от устава.

Чл. 38. Заседанията се ръководят от Председателя на УС, а в негово отсъствие от избран от УС негов член.

РЕШЕНИЯ

Чл. 39. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъствуващите, а тези по чл. 35, подт. в), е) от устава и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ

Чл. 40. Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 41. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42. Председателят на УС на федерацията:

1. Представлява федерацията и управлява същата, съобразно решенията на Управителния съвет.

2. Председателят на УС няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на сдружението, без решение на УС.

КЛОНОВЕ

Чл. 43. С решение на общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл. 44. Клоновете на сдружението не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 45. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 46. Управителният съвет на сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на управление на сдружението, седалището и адреса на управление на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 47. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 48. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия устав и закона, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 49. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 50. Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер на една минимална работна заплата към края на месец януари на всяка следваща година, платим до 31.01./ тридесет и първи януари /, като за забава федерацията предприема действия съгласно устава и предложение за отнемане на лиценза на спортните клубове, членове на сдружението, от ДАМС или компетентните държавни органи.

Чл. 51. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриване й с квалифицирано мнозинство - 2/3 /две трети/ от присъствуващите.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 52. Федерацията извършва следната допълнителна стопанска дейност:

(1). Търговия със спортни стоки и извършване на спортни услуги, рекламна, трансферна, издателска - без кино и печат, маркетингова и всички други стопански дейности, свързани със спортовете, които са разрешени от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2). Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия устав и ще ползува приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3). Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4). Сдружението не разпределя печалба.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл. 53.(1). Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

(2). За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство - 2/3 /две трети/ от всички негови членове.

(3). Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения дневен ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4). Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятствуват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 54.(1). В срок до 31.03 /тридесет и първи март/ на всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет за предходната година.

(2). В същия срок изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

(3). В срок до 31 /тридесет и първи/ май на всяка година управителният съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите предвидени в чл. 46, ал. 2 от ЗЮЛНЦ документи.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 55. Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателствуващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 56. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 57. Сдружението се прекратява:

а) по решение на общото събрание;

б) по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 58.(1). При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2). Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от градския/окръжния/ съд по седалището.

(3). Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 61. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този устав е приет на Общото събрание на “Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД”, проведено на 27.06.2003 /двадесет и седми юни, две хиляди и трета/ година в гр. София. В Устава са отразени измененията и допълненията му, приети на Общо събрание на сдружението, проведено на 30.09.2009 г.

§ 2. Списъкът на подписалите устава да се счита неразделна част от този устав.

§ 3. За неуредените в този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ и действащото законодателство на Република България. Разпоредбите на този устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Последна промяна ( 30 April 2013 )
 
© 2023 Българска Федерация по Хокей на Лед