Начало arrow Документи arrow Годишен доклад
Годишен доклад
30 April 2013

  Годишен доклад за дейността

на

Българската Федерация по хокей на лед

 

 

 

А.Обща информация за дружеството


БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД е сдружение регистрирано за спортна дейност в обществена полза, със седалище: гр.София 1040,СО-Район"Средец",бул.Васил Левски 75.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (към датата на изготвяне на настоящия доклад):


КРАСИМИР ИЛИЕВ КРЪСТЕВ-01.2.2010 г.- 01.2.2015 г.-Председател

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИЛАНОВ- 01.2.2010 г. - 01.2.2015 г.

ДИМИТЪР СТАМЕНОВ ДИМИТРОВ- 01.2.2010 г. - 01.2.2015 г.

АНГЕЛ МИЛЧЕВ МИЛЕНКОВ- 01.2.2010 г. - 01.2.2015 г.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МОЛЛОВ- 01.2.2010 г. - 01.2.2015 г.

ПЛАМЕН ФЕРДИНАНДОВ ВЕСЕЛИНОВ- 01.2.2010 г. - 01.2.2015 г.

ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ЮРУКОВ- 01.2.2010 г.- 01.2.2015 г.


Локации и клонове: Административната дейност на дружеството е локализирана на адреса на управлението – гр.София 1040, СО-Район"Средец",бул.Васил Левски 75. Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.


  1. Преглед на дейността на дружеството – цели и средства


ЦЕЛИ: развитието и утвърждаването на спортовете хокей на лед и ин-лайн хокей като част от физическата култура , както и да представлява своите членове пред държавните органи на власт и управление, вътрешните и международните спортни организации, обединяване на творческите усилия на спортисти и граждани за популяризиране на хокея на лед и ин-лайн хокея сред младежта и цялото население на страната, обучение, подготовка и провеждане на състезания по хокей на лед и ин-лайн хокей, регламентиране и организиране на републиканските първенства на страната по хокей на лед и ин-лайн хокей, излъчване на шампиони за съответните възрастови групи, насочване, развитие, подпомагане и съдействие по подготовката на спортните кадри по хокей на лед и ин-лайн хокей, подготовка на националните отбори и квалификация на кадрите.

СРЕДСТВАТА, с които сдружението ще постига своите цели: организира и разработва конкретни програми и провежда такава дейност, оказва методическа помощ пре реализицията на учебно-тренировъчния процес, насочва и подпомагасъстезателите и спортуващите хокей на лед и ин-лайн хокей, като разяснява и въвежда новостите в хокей, като разяснява и въвежда новостите в международните методически указания и основни насоки в развитието на тези спортове у нас и в чужбина, създава условия на своите членове за взаимодействие с трети лица в областта на спорта, притежава права за телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, организирани и провеждани от федерацията, при условия и ред, определени от нея в съответствие с чл. 13, т. 3 от ЗФВС, кандидатствува за държавна лицензия и след получаването й придобива предвидените от тези организации права.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на БФХЛ:развитието и утвърждаването на спорта хокей на лед;

създава условия за практикуване на физически упражнения и развитие на аматьорския и професионалния спорт като част от физическата култура; да представлява своите членове пред държавните органи на власт и управление, вътрешните и международните спортни организации; да обединява на творческите усилия на спортисти и граждани за популяризирането на хокея на лед сред младежта и цялото население на страната; обучение, подготовка и провеждане на състезания по хокей на лед; излъчване на шампиони за съответните възрастови групи; насочване, развитие, подпомагане и съдействие при подготовката и квалификация на спортни кадри по хокей на лед; БФХЛ осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България, своя устав, актовете и устава на Международната федерация по хокей на лед. ЦЕЛТА НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНАТА ДЕЙНОСТ на БФХЛ като спортна организация е развитието и утвърждаването на спортовете хокей на лед и ин-лайн хокей като част от физическата култура, както и да представлява своите членове пред държавните органи на власт и управление, вътрешните и международните спортни организации.


Б.Анализ на резултатите от дейността през 2012 г.


Годишният финансовият отчет на "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД" за отчетната 2011г. е изготвен в съответствие с изискванията на счетоводното законодателство, приложимите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за счетоводството. Спазени са специфичните изисквания на българското законодателство, приложими към 31.12.2012 г. Текущото счетоводство и изготвеният финансов отчет са съобразени и с конкретните изисквания посочени във вътрешният правилник на БФХЛ и решенията на Управителния съвет.


Годишен финансов отчет


Годишният финансов отчет съдържа съгласно СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност:

Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за паричния поток

Отчет за собствения капитал

Приложение - изготвя се съгласно СС №1. Представя се информация за приложената счетоводна политика и се оповестява информация, която се изисква от счетоводните стандарти, включително настоящият финансов отчет за постъпилите и разходвани средства за отчетната 2012 г.


Дата към която се изготвя и дата на изготвяне


Настоящият финансов отчет е изготвен към 31.12.2012 г.

Настоящият финансов отчет е изготвен на 28.02.2013 г.


Всички данни оповестени за 2012г. са представени в настоящия финансов отчет в български лева .


І. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ


Приходите от регламентирана дейност са признати в съответствие с принципа за текущо начисляване и съпоставимост с извършените разходи. Разходите за регламентирана дейност са признати в съответствие с принципа за текущо начисляване и съпоставимост с получените приходи.


Приходи от дарения под условие за текуща дейност и разходването им.


Основни източници на финансиране на БФХЛ са парични средства от Министерството на физическото възпитание и спорта и Международната федерация по хокей на лед.

 

І. Министерството на физическото възпитание и спорта финансира дейността на БФХЛ през 2012г., съгласно договор ОП 36-00-260/08.03.2012 г. с 281 247,00 лв., който бяха разходвани по финансов план, както следва :


1. Финансиране на дейности по Държавен спортен календар – постъпления от МФВС – 44 880,00 лв.

Разходи за Държавните първенства – мъже, юноши старша възраст, юноши младша възраст, деца до 14 г., деца до 12 г., деца до 10 г. и мъже – ин-лайн хокей – 44 947,42 лв. Средствата са разходвани целево, както следва :

- 6 768,00 лв. - охрана на първенствата;

- 2 822,30 лв. - плакети и купи на участниците;

- 35 357,12 лв. – хонорари на съдии и осигурителни задължения към НАП за тях, командировки на съдии за ДП за деца до 14 год.


2. Финансиране на дейности по Международен спортен календар - Световно първенство по хокей на лед за младежи до 20 г. Дивизия III, 17.01 – 23.01.2012 г. в Нова Зенландия – 154 067,00 лв.

Средствата са разходвани целево, както следва : Разходи – 154 784,86 лв. в т.ч. :

- 152 182,40 лв. – самолетни билети на отбора;

- 2 602,46 лв. разходи по пансионат в Нова Зенландия.


3. Финансиране на дейности по подготовка - постъпления от МФВС – 17 600,00 лв. Разходите в размер на 20 779,50 лв. са направени във връзка с подготовката на националните отбори :

Младежи – 8800,00 лв.

Юноши – 11 979,50 лв.


4. Финансиране за наем на ледени пързалки - постъпления от МФВС – 29 400,00 лв. Средствата са разходвани целево за наем лед, както следва :

- «Академика 2011» ЕАД – 29 400,00 лв.


5. Финансиране на спортните клубове - постъпления от МФВС – 21 300,00 лв. Съгласно договора с МФВС, БФХЛ превежда суми за финансиране на дейността на клубовете по тримесечия, както следва :

- СК Ледена сила - Хасково – 1 416,00 лв. за 2012г.;

- СКХЛ-Левски Академик – 2 620,00 лв. за 2012г.;

- СК КХЛ СЛАВИЯ – 8 108,00 лв. за 2012 г.;

- СК ЦСКА – хокей – 7 008,00 лв. за 2012 г.

- СК Хокей клуб НСА – 1 148,00 лв. за 2012 г.

- СК Ледени спортове -Варна – 1 000,00 лв. за 2012 г.


6. Финансиране на организационно-административната дейност - постъпления от МФВС – 14 000,00 лв. Средствата са разходвани целево, съгласно договор, както следва : Общо разходи – 14 000,07 лв., в т.ч.:

- съобщителни,куриерски, телефонни услуги – 2 841,27 лв.

- за наем офис, консумативи и охрана / към МФВС/ - 665,16 лв.;

- канцеларски материали, услуги по превод и легализация на документи, закупени офис консумативи – 878,64 лв.

- трудови възнаграждения и административни хонорари – 9 615,00 лв.


ІІ. Министерството на физическото възпитание и спорта финансира частично, след спечелен проект, Световно първенство по хокей на лед за юноши - Дивизия III в гр.София, България. Средствата в размер на 142 800,00 лв. за него бяха отпуснати към 31.12.2011 г. съгласно договор № 36-00-387/23.12.2011 г.

Финансирането е усвоено /признато за приход/ и е отчетено в периода, в който се проведе събитието от 12.03.12 г. до 18.03.2012 г.

Средствата са разходвани целево, съгласно договор, по финансов план, както следва :

- наем ледена пързалка – 89 800,00 лв.;

- хонорари за медицинско и техническо обслужване, съдии и свързаните с тях осигурителни и данъчни задължения – 17 634,37 лв.;

- дневни командировачни пари на международни съдии – 16 920,00 лв.

- нает транспорт – 1035,00 лв.

- материално техническо обезпечаване, монтажни, демонтажни дейности, консумативи и поддръжка апаратура и други – 24 995,00 лв.

За превишението на разходите над приходите по проявата в размер на 7 584,37 лв. са използвани средства от МФХЛ.


ІІI. Министерството на физическото възпитание и спорта финансира частично, след спечелен проект, Световно първенство по хокей на лед за мъже - Дивизия III в гр.София, България с 145 755,00 лв. Средствата за него бяха разходвани, съгласно финансов план по Договор № 36-00-307/19.03.2012 г. Разходите в размер на 145 757,83 са направени за :


- наем ледена пързалка – 82 800,00 лв.;

- хонорари за медицинско и техническо обслужване, съдии и свързаните с тях осигурителни и данъчни задължения – 28 902,83 лв.;

- нает транспорт – 1100,00 лв.

- материално техническо обезпечаване, монтажни, демонтажни дейности, консумативи и поддръжка аппаратура и други – 32 955,00 лв.


ІV. Министерството на физическото възпитание и спорта финансира по договор № ОП 36-00-444/01.08.2012 г. наема на ледена пързалка в Зимен дворец за обезпечаване на дейността до края на 2012г., както и частично средства за материално-техническо обезпечаване. Средствата в размер на 70 000,00 лв. са разходвани, както следва :

- «Академика 2011» ЕАД – 50 000,00 лв

- за закупуване на спортно оборудване и екипировка / стикове, шайби и други за обезпечаване на първенства и състезания/ – 20 000,00 лв.


V. Министерството на физическото възпитание и спорта финансира частично, след спечелен проект, Световно първенство по хокей на лед за младежи до 20 г. - Дивизия III, съгласно финансов план по Договор № 36-00-548/19.12.2012 г. което ще се проведе от 14.01.13 г. до 20.01.2013 г. в гр.София, България. Средствата в размер на 115 000,00 лв.

Към 31.12.2012 г. финансирането не е усвоено и ще бъде отчетено след извършване и признаване на приходите и разходите по него през 2013 г.


Всичко средства от МФВС :

Остатък за усвояване от 2011 г. – 142 800,00 лв.

Постъпили през 2012 г. – 612 002,00 лв.,

Общо : 754 802,00 лв.

От които : 639 802,00 лв са усвоени целево и 115 000,00 лв. – неусвоени.


VI. През 2012 година Международната федерация по хокей на лед финансира БФХЛ с 707 613,54 лв. , от които :


  • 323 882,00 лв. за Световно първенство по хокей на лед за юноши;

  • 325 484,00 лв. за Световно първенство по хокей на лед за мъже;

  • 40 707,50 лв. за обезпечаване на Инлайн хокей;

  • 17 540,04 лв. за Балканска лига по хокей на лед, семинар.


Постъпленията са целеви, за подпомагане основната дейност на БФХЛ, Световните първенства по хокей на лед в гр.София, България, както и други прояви.


1. За Световно първенство по хокей на лед за юноши - Дивизия III в гр.София, България 12.03.2012 – 18.03.2012 г. са разходвани 203 036,87 лв., както следва :


- нощувки и кетъринг – 135 453,97 лв.

- нает транспорт – 10 830,00 лв.

- рекламни дейности, информационно осигуряване – 27037,60 лв.

- хонорари и осигурителни вноски към тях - 9332,30 лв.

- купи и плакети – 924,62 лв.

- организационни разходи / пощенски, телефонни и интернет услуги, застраховки, канцеларски материали и офис оборудване , пране на екипировка и кърпи, надписи спортни облекла, горива/– 11874,01 лв.

- За превишението на разходите над приходите от МФВС по проявата - 7 584,37 лв.

 

2. За Световно първенство по хокей на лед за мъже - Дивизия III в гр.София, България 02.04.2012 – 08.04.2012 г. са разходвани 255 087,40 лв., както следва :


- нощувки и кетъринг – 145 462,35 лв.

- нает транспорт – 7180,00 лв.

- рекламни дейности, информационно осигуряване – 28 928,14 лв.

- хонорари и осигурителни вноски към тях - 9888,71 лв.

- купи и плакети – 1026,23 лв.

- официална и спортна екипировка – 37 255,00 лв.

- дневни командировъчни на международни съдии – 17 280,00

- организационни разходи / пощенски, телефонни и интернет услуги, застраховки, канцеларски материали и офис оборудване , пране на екипировка и кърпи, надписи спортни облекла,горива/– 8066,97 лв.


3. Международно първенство ин-лайн хокей в гр.София от 03.08.12 до 05.08.2012 г. – разходвани средства в размер на 24789,22 лв., както следва :


- нощувки – 17 288,44 лв.

- хонорари и осигуровки на съдии – 2 914,42 лв.

- транспорт – 2 520,00 лв.

- организационни разходи – 1616,36 лв.


4. Балканска лига по хокей на лед, семинар – разходи в размер на

16 937,28 лв., както следва :


- нощувки – 15637,28 лв.

- транспорт – 1300,00 лв.


5. Световна квалификация за жени в Турзия – Измир – 06.12.12 – 10.12.2012 г. – разходи в размер на 7503,73, както следва :


- транспорт – 3 630,69 лв.

- хранителни добавки – 235,22 лв.

- официални шуби – 3 360,00 лв.

- застраховки, други – 277,82 лв.


6. Закупени ДМА – 9597,00 лв.

- озвучителна система – 3001,00 лв.

- велоергометър – 1199,00 лв.

- спин байк – 5 бр. – 5397,00 лв.


7. Разходи за регламентираната дейност - 132 906,45 лв.


- годишна спортна екипировка мъже, жени, младежи до 20 год. и юноши до 18 год. – 47295,89 лв.

- за спортната дейност – наем лед, нощувки – 23 454,20 лв.

- самолетни билети – 10948,40 лв.

- автобусен и нает транспорт – 16338,04 лв.

- купи – 140,60 лв.

- лекарства и превързочни – 3503,10 лв.

- кетъринг – 4 524,78 лв.

- горива, други организационни – 19141,44 лв.

- дневни за подготовка – 7560,00 лв.


8. Разходите за административна дейност се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване и съпоставимост с получените приходи. Административните разходи през отчетния период включват: разходи за външни услуги - в т.ч. наем на офис, режийни, телефон, абонаментни такси, такси за удостоверения, разходи за общо събрание, консумативи офис техника, куриерски услуги, разходи за заплати, хонорари и осигурителни вноски.Административните разходи са в размер на 84 400,39, разходвани, както следва :


- хонорари по трудови отношения – 7065,00 лв.

- осигуровки за трудови и извънтрудови отношения – 8 352,68 лв.

- граждански договори – 56 680,00 лв.

- командировки , дневни, пътни – 3721,21 лв.

- съобщителни услуги – 3626,83 лв.

- организационни, други – 3378,92 лв.


9. Разходи за членски внос – 270,00 лв.


VII. Международната федерация по хокей на лед финансира, Световно първенство по хокей на лед за младежи до 20 г. - Дивизия III, което ще се проведе от 13.01.13 г. до 20.01.2013 г. в гр.София, България. Средствата са в размер на 161 947,00 лв.

Към 31.12.2012 г. финансирането не е усвоено и ще бъде отчетено след извършване и признаване на приходите и разходите по него през 2013 г.


VIIІ. Други източници на финансиране на БФХЛ


  1. Приходи от членски внос и картотеки на клубовете за 2012 г. – 4 860,00 лв.

  2. Дарение от “ ЧЕЗ България” ЕАД за двете световни първенства по хокей на лед, проведени в гр.София - 1000,00 лв.

  3. Дарение от Георги Иванов за Световно първенство по хокей на лед за мъже - 700,00 лв.


VII. Финансови приходи и разходи


1. Приходи от лихви по депозитна сметка – 1 160,04 лв.

2. Приходи от валутни операции – 715,57 лв.

3. Разходи от валутни операции – 5736,59 лв.

4. Финансови разходи по банкови операции – 1439,48 лв.


Наличност в каса към 31.12.2012 г. – 379,47 лв.

Наличност в разплащателна сметка в лева – 157 374,15 лв.

Левова равностойност на наличност в разплащателна сметка във валута – 81 130,61 лв.


За отчетната 2012 г. Българска федерация по хокей на лед не извършва стопанска дейност.


В. Важни събития за периода между датата на баланса и датата на изготвяне и приемане на Доклада за дейността на дружеството. – няма.


Г. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.- Няма.


Д. Планове за развитие на дружеството през 2013 г.


По високи класирания на националните ни отбори на международни прояви. Успешни представяния на четирите национални отбора – мъже, юноши, младежи и жени на Световните първенства през 2013 г.


Председател на УС................................

/ Кр.Кръстев /
Последна промяна ( 30 April 2013 )
 
© 2023 Българска Федерация по Хокей на Лед