Покана
30 April 2013

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕДП О К А Н А


Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД /БФХЛ/, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.22 от Устава на сдружението, по своя инициатива свиква Общо събрание на членовете на 08.05.2013 г. от 11.00 часа в гр.София, в сградата на МФВС на бул.”Васил Левски” № 75, ет.5, заседателна зала, при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчетния доклад на Управителния съвет на БФХЛ за 2012 г.

 

2. Приемане на финансовия отчет на БФХЛ за 2012 г.

 

3. Приемане на бюджета на БФХЛ за 2013 г.

 

4. Освобождаване от длъжност и от отговорност на Управителния съвет и на Председателя на Управителния съвет на БФХЛ, поради изтичане на мандата.

 

4. Избор на нов Председател на Управителния съвет и нов Управителен съвет на БФХЛ за нов мандат.

 

5. Изменения и допълнения в Устава на БФХЛ

 


 

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса му на управление от 10.00 до 13.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

 

В деня на Общото събрание делегатите следва да представят:

 

- удостоверение за актуално състояние (валидно).

 

  • нотариално заверено пълномощно в случай, че членът не се представлява от законния си представител.

     

  • Протокол от проведено заседание на УС на ХК за избор на делегат за участие в Общото събрание.

     

 

Регистрацията на делегатите започва в 10.30 часа.

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

 


 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ЛЕД Ви кани да присъствате на Общото събрание.

 


 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 


 


 


 


 


 


Последна промяна ( 30 April 2013 )
 
© 2023 Българска Федерация по Хокей на Лед